ျမန္မာ – ဗီယက္နမ္ ႀကိဳတင္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်မည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ ခြဲတမ္းမ်ား

46370014_2507074652852332_5980455837548675072_n

ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔
———————
လွည္းတန္းစင္တာ – အထူးတန္း လက္မွတ္ေစာင္ေရ ၅၀၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း လက္မွတ္ ေစာင္ေရ ၂၀၀၀

သု၀ဏၰကြင္း – အထူးတန္း လက္မွတ္ေစာင္ေရ ၅၀၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း လက္မွတ္ ေစာင္ေရ ၂၀၀၀

ေအာင္ဆန္းကြင္း – အထူးတန္း လက္မွတ္ေစာင္ေရ ၅၀၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း လက္မွတ္ ေစာင္ေရ ၂၀၀၀

ပဒုမၼာကြင္း – အထူးတန္း လက္မွတ္ေစာင္ေရ ၃၀၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း လက္မွတ္ ေစာင္ေရ ၂၀၀၀

ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔
———————-
လွည္းတန္းစင္တာ – အထူးတန္း လက္မွတ္ေစာင္ေရ ၅၀၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း လက္မွတ္ ေစာင္ေရ ၂၀၀၀

သု၀ဏၰကြင္း – အထူးတန္း လက္မွတ္ေစာင္ေရ ၅၀၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း လက္မွတ္ ေစာင္ေရ ၂၀၀၀

ေအာင္ဆန္းကြင္း – အထူးတန္း လက္မွတ္ေစာင္ေရ ၅၀၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း လက္မွတ္ ေစာင္ေရ ၂၀၀၀

ပဒုမၼာကြင္း – အထူးတန္း လက္မွတ္ေစာင္ေရ ၃၀၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း လက္မွတ္ ေစာင္ေရ ၂၀၀၀

ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔
——————–
သု၀ဏၰကြင္း – အထူးတန္း လက္မွတ္ေစာင္ေရ ၅၀၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း လက္မွတ္ ေစာင္ေရ ၃၀၀၀

ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ (ပြဲေန႔)
———————
သု၀ဏၰကြင္း – အထူးတန္း လက္မွတ္ေစာင္ေရ ၅၀၀၊ ႐ိုး႐ိုးတန္း လက္မွတ္ ေစာင္ေရ ၄၈၀၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *