လိဂ္-၂ တြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရန္ အသင္းသစ္မ်ား ေျခစစ္ပြဲ ဝင္ရမည္ ~ အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္ ကို ဇြန္လတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္

JI7A2877 copy

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္-၂ ၿပိဳင္ပြဲ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား။

၂၀၁၆ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ -၂ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လိုသည့္ အသင္းသစ္မ်ား အေနျဖင့္ ေျခစစ္ပြဲ ကစားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းေျခစစ္ပြဲ ေအာင္ျမင္မွသာ လိဂ္-၂ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းသစ္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္သည္။ အသင္းသစ္မ်ား စိစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ လိဂ္-၂ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့သည့္ အသင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း စိစစ္မႈမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ လိဂ္-၂ သို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ အသင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ TTU FC ၊ မဟာျမန္မာ FC ၊ စီးတီးစတား၊ United of Thanlyin စသည့္ အသင္းသစ္ ၄ သင္း အေနျဖင့္ ပတ္လည္ ေျခစစ္ပြဲတစ္ရပ္ ကစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေျခစစ္ပြဲတြင္ အမွတ္အမ်ားဆံုး ရရွိသည့္ အသင္း ၃ သင္းမွာ လိဂ္-၂ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျခြင္းခ်က္ အေနျဖင့္ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ အသင္းမ်ား အေနျဖင့္ ခိုင္မာေသာ ဘ႑ာေရး အေျခအေန မရွိျခင္း၊ ယူ-၁၈ လူငယ္ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ ေျခစစ္ပြဲအတြင္း စည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈ မရွိျခင္း စသည့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ကိုက္ညီမႈ မရွိပါက လိဂ္-၂ သို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရမည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔အျပင္ MNL-2 ၿပိဳင္ပဲြသို႔ ေျခစစ္ပဲြေအာင္ျမင္ၿပီး ပါ၀င္ကစားခြင့္ ရမည့္ အသင္းမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပဲြစည္းမ်ဥ္းမ်ား အရလည္းေကာင္း၊ လိဂ္ၿပိဳင္ပဲြ၏ ဂုဏ္သိကၡာအရ လည္းေကာင္း၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ လည္းေကာင္း အသင္းအမည္၊ အမွတ္ တံဆိပ္လိုဂို၊ အလံ စသည္တို႔အား လုိအပ္သလုိျပင္ဆင္ ေျပာင္း လဲေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲ တနည္းအားျဖင့္ လိဂ္-၃ ၿပိဳင္ပြဲကို စတင္က်င္ပမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျခစစ္ပြဲမေအာင္သည့္ အသင္း အေနျဖင့္ ယင္း ၿပိဳင္ပြဲမွသာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ သည္။ အလားတူပင္ ေျခစစ္ပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာကို ခ်ိဳးေဖာက္ မိခဲ့သည့္ အသင္း အေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲ၌သာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အသင္းမ်ား အျပင္ အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အသင္းမ်ား ကိုလည္း ၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲ ရွိလာမည္ ျဖစ္ရာ လိဂ္-၂ ၿပိဳင္ပြဲမွ အသင္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ တန္းဆင္းစနစ္ က်င့္သံုးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ လိဂ္-၂ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တန္းတက္စနစ္ ရွိၿပီး တန္းဆင္းစနစ္ မရွိေသးရာ ၂၀၁၇ အေရာက္တြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၏ ေအာက္ဆံုး ၂ သင္း သို႔မဟုတ္ ၄ သင္းမွာ အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္သို႔ တန္းဆင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး အေပ်ာ္တမ္းလိဂ္မွ ထိပ္ဆံုး ၂ သင္းမွာ လိဂ္-၂ ၿပိဳင္ပြဲ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီပါက လိဂ္-၂ သို႔ တန္းတက္ခြင့္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

အသင္းသစ္မ်ား၏ ေျခစစ္ပြဲကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၅၊ ၇၊ ၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တစ္ရက္လ်င္ (၂)ပဲြႏႈန္းျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစား ေစမည္ျဖစ္သည္။ ပဲြစဥ္မ်ား မဲႏိႈက္ျခင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ပဲြစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ပဲြစဥ္ေရးဆဲြမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီခဲြတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ အသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အသင္းသစ္မ်ား စိစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား

(က) ေဒါက္တာ ဂ်ိမ္းလွ်န္စိုင္း  –  (Owner, CUFC )    ဥကၠဌ
(ခ) ဦးေဇာ္မင္းသိန္း       – (Owner, RUFC )    ဒုတိယ ဥကၠဌ
(ဂ) ဦးလွေဌး        – (Owner, ZUFC )    အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ဦးမင္းလႈိင္      –  (Predident , RUFC)    အဖြဲ႔ဝင္
(c) ဦးသန္းေဇာ္       – (Chairman, FIB)    အဖြဲ႔ဝင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *