ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

The MFF » Documents » ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

August 26, 2015 / By Admin

11800449_583704875101662_5691131703458886990_n

၁။ ေမး – ဥကၠ႒ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ သိပါရေစ။
ေျဖ – (၂၆-၉-၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ညီလာခံတြင္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းက်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ေမး – ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ၾကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားထားျခင္း ရွိပါသလား။
ေျဖ – ရွိပါသည္။

(၂၆ – ၇- ၂၀၁၅) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ ျပည္နယ္/တုိင္း ေဒသၾကီး ေဘာလံုးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား လိဂ္အသင္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီ (၂)လ ၾကိဳတင္၍ အသိေပး ရွင္းလင္းေၾကညာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ေမး – ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ကို သိပါရေစ။
ေျဖ – (၂၆ – ၈- ၂၀၁၅) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္သို႔ တင္သြင္းရပါမည္။

၄။ ေမး – ဥကၠ႒ေလာင္းအျဖစ္ လက္ခံျခင္း ရွိမရွိ အတည္ျပဳေၾကာင္း မည္သုိ႔ ျပန္ၾကားေပးမည္ကို သိလုိပါသည္။
ေျဖ – ဥကၠ႒ေလာင္း ေလ်ွာက္လႊာတင္သြင္းသည့္ ေန႔မွစ၍ (၁၀)ရက္အတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းအရ စိစစ္အေၾကာင္းျပန္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ေမး – ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို သိလုိပါသည္။
ေျဖ – ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ညီလာခံတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥေပေဒ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ အတည္ျပဳေသာ ဥကၠ႒ေလာင္းမ်ားထဲမွ ဥကၠ႒ တစ္ဦးကို မဲေပးေရြးေကာက္ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

၆။ ေမး -ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ ႏွစ္သက္ရာ ဥကၠ႒ေလာင္းကို ေထာက္ခံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း ရွိပါသလား။
ေျဖ – မရွိပါ။

၇။ ေမး – မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ မဲေပးျခင္းမျပဳပဲ ေနလုိက ေနႏုိင္ပါသလား။
ေျဖ – ေနႏုိင္ပါသည္။ မိမိကိုယ္စားျပဳသည့္ အဖဲြ႔၏ သေဘာထား အရသာ ျဖစ္ရပါမည္။

၈။ ေမး – ဥကၠ႒ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ဆႏၵအရ ဥကၠ႒ေလာင္းအျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ရွိပါသလား။
ေျဖ – ရွိပါသည္။
ႏႈတ္ထြက္လိုပါက ေရြးေကာက္ပဲြ မက်င္းပမီ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္သို႔ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပစဥ္ ႏႈတ္ထြက္လုိပါက ဆႏၵမဲေပးျခင္း အစီအစဥ္ မျပဳလုပ္မီ တရား၀င္ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

၉။ ေမး – ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ထူးျခားေသာ ေန႔ရက္မ်ား ရွိပါသလား။
ေျဖ – ရွိပါသည္။
– ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ကို ေၾကညာသည့္ေန႔ (၂၆-၇-၂၀၁၅)
– ဥကၠ႒ေလာင္း အမည္စာရင္း စတင္လက္ခံသည့္ေန႔ (၂၇-၇-၂၀၁၅)
– ဥကၠ႒ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ (၂၆-၈-၂၀၁၅)
– ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမည့္ေန႔ (၂၆-၉-၂၀၁၅)

၁၀။ ေမး – မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို သိခြင့္ရွိပါသလား။
ေျဖ- ရွိပါသည္။
-ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသၾကီး (၁၄)ခုရွိ ေဘာလံုးဆပ္ေကာ္မတီ (၁၄)ခု – ၁၄ မဲ
– ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ (၁) အသင္း၁၂ သင္း – ၁၂ မဲ
– ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ (၂)အသင္း ၁၀ သင္း – ၁၀ မဲ
-ေကာ္မတီ (၅)ခု – ၅ မဲ
(ဒုိင္၊ဖူဆယ္ႏွင့္သဲေသာင္ျပင္၊ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလံုး၊ နည္းျပမ်ား၊ လက္ေရြးစင္ေဟာင္းမ်ား
စသည့္ေကာ္မတီမ်ား)

စုစုေပါင္း မဲေပးႏုိင္သည့္ အေရအတြက္ = ၄၁ မဲ

ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *