ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္း စင္ကာပူ ကလပ္ Albirex Niigata ႏွင့္ ပူးတြဲေလ့က်င့္ၿပီး စင္ကာပူ ယူ-၂၃ အသင္းႏွင့္ ေျခစမ္းမည္

The MFF » latest news » ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္း စင္ကာပူ ကလပ္ Albirex Niigata ႏွင့္ ပူးတြဲေလ့က်င့္ၿပီး စင္ကာပူ ယူ-၂၃ အသင္းႏွင့္ ေျခစမ္းမည္

ဇွန် 8, 2018 / By Admin

အာဆီယံ ယူ-၁၉ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၁၉ အသင္းသည္ စင္ကာပူ
ႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္၍ Albirex Niigata အသင္းႏွင့္ ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ စင္ကာပူ ယူ-၂၃ အသင္းႏွင့္
ေျခစမ္းပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္းသည္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္ေန႔
အထိ Albirex Niigata အသင္းႏွင့္ ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူ ယူ-၂၃ အသင္းႏွင့္ ေျခစမ္းပြဲကို
ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမည္ ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ယူ-၂၃ အသင္းကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း အာဆီယံ ယူ-၁၉ ၿပိဳင္ပြဲ
အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမန္မာယူ-၁၉ အသင္းအတြက္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍
ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျမန္မာယူ-၂၃ (ခ)အသင္းအျဖစ္ သြားေရာက္ ေျခစမ္းေစျခင္း ျဖစ္သည္။